بسم الله الرحمن الرحیم

خرم آن روز که چون گل به چمن بازآیی
یا به بستان به در حجره من بازآیی