دزیمتری پرتوهای پارسیان

اولین شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات پرتو تشخیصی با 50 سال سابقه کاری است که در زمینه های گوناگون فعالیت می نماید. عمده ترین فعالیت این شرکت در زمینه ارائه خدمات دزیمتری به روش فیلم بج، کنترل کیفی، کالیبراسیون و آموزش است.
جزئیات پروژه :