کتابشهر ایران (شرکتی)

کتابشهرایران یک مجموعه خصوصی است که با هدف افزایش سرانه ویترین کتاب در کشور به تاسیس و اداره کتابفروشی‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور می‌پردازد.
جزئیات پروژه :