مجله بوکروم

«نوشتن دربارۀ کتاب» دغدغۀ ما در مجلۀ کتاب فرداست. در این مجله همه چیز به کتاب برمی گردد؛ جستار، ریویو، نقد، گفتگو و حتی یادداشت فردی. این مجله قرار است بازتاب مطالبی باشد که کتابخوان ها تولید می کنند؛ البته بالاخره درست و رسا بودن و البته جذاب بودن مطالب، اصل مهمی است که در انتخاب مطالب به آنها دقت می شود. حیف است که کتابخوانی اصول اولیه نوشتن را نداند و برای رسیدن به آن تلاش نکند! بگذریم.
جزئیات پروژه :